ផ្នែកឥណទាន


ឥណទានអាជីវកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ជួយអតិថិជនដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី ឬពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់។ ឥណទាននេះអាចប្រើប្រាស់លើសកម្មភាពជំនួញ ផលិតកម្ម​ និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។

 លក្ខណៈផលិតផល

រូបិយប័ណ្ណ

ទំហំប្រាក់កម្ចី

រយៈពេល (ខែ)

 អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

100 –1,000

4 – 18

1.5%

>1,000 – 1,500

4 – 24

1.5%

>1,500 – 2,000

4 – 30

1.5%

>2,000 – 5,000

4 – 36

1.5%

>5,000 – 10,000

4 – 42

1.5%

>10,000 – 20,000

4 –  72

1.4%  –1.5%

រៀល

100,000​​ – 4,000,000

4​ – 18

1.5%

> 4,000,000 – 6,000,000

4​ – 24

​​​>​ 6,000,000 – 8,000,000

4 – 30

> 8,000,000 – 20,000,000

4​ – 36

> 20,000,000 – 40,000,000

4​ – 42

បាត

1,000 – 31,000

4 – 18

1.5%

>31,000 – 46,500

4 – 24

>46,500 – 62,000

4 – 30

>62,000 – 155,000

4 – 36

>155,000 – 310,000

4–  42

*អតិថិជនត្រូវបង់កម្រៃសេវា CBC និងកម្រៃសេវាឥណទានមួយចំនួនប្រសិនបើមាន។

 របៀបបង់សង
            បង់សងថេររៀងរាល់ខែ​
            បង់សងប្រាក់ដើមថេរ និងបង់សងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
            បង់សងប្រាក់ដើមរៀងរាល់ 3, 4, 5, 6ខែម្តង​ និងបង់សងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
            បង់សងប្រាក់ដើមបត់បែនទៅតាមតម្រូវការអតិថិជន និងបង់សងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
សម្គាល់៖ ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាដោយយោងតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់។

 លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
            មានអាយុចាប់ពី​ 18 ដល់ 60 ឆ្នាំ
            មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិតឆ្លងដែន​ សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ និង/ឬសំបុត្រកំណើត
            មានទ្រព្យដាក់ធានា

 ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
            ទូរសព្ទ: (855) 23 93 00 00/ 89 98 98 18