ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ និង ដាក់ប្រាក់


 សេវាកម្ម K CARD
លោកអ្នកចង់ធ្វើប្រត្តិបត្តិការគណនីរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាមែនទេ?
ប្រសិនបើ​ លោកអ្នកចង់ សូមមកទទួល K CARDពីក្រេឌីតហើយរីករាយនឹងប្រត្តិបត្តិការដ៏សម្បូបែបរបស់យើង។ ដើម្បីទទួលបាន K CARDលោកអ្នកគ្រាន់តែមានគណនីសន្សំជាមួយក្រេឌីតប៉ុណ្ណោះ។ K CARDមានពីរប្រភេទ៖ កាតធម្មតា និងកាតពិសេស។

 លក្ខណៈពិសេសរបស់ K CARD

ទទួលបានK Card ដោយមិនគិតថ្លៃ
 មិនមានថ្ងៃផុតកំណត់
ទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូអាជីវកម្មក្រេឌីតជាច្រើន 
ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម

 សេវាកម្មដែលមានក្នុងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់របស់ក្រេឌីត

 ដកប្រាក់​
 ដកប្រាក់ដោយប្រើលេខកូដ
 ដាក់ប្រាក់ 
 ដាក់ប្រាក់ដោយមិនប្រើកាត
 ការផ្ទេរប្រាក់
 ផ្ទេរប្រាក់ទៅជាសាច់ប្រាក់
 ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្សេង
 ផ្ទេរប្រាក់ទៅជាសាច់ប្រាក់

 ពិនិត្យសមតល្យគណនី
 ពិនិត្យរបាយការណ៌សង្ខេបគណនី និង 
 ប្តូរលេខសម្ងាត់

 ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន៖  (855) 23 93 00 00/ 89 98 98 18

 ព័ត៌មានបន្ថែម
ការណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់មាស៊ីនដកប្រាក់ និង ដាក់ប្រាក់
សេចក្ដីណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់កាត និងមាស៊ីនដកប្រាក់ និង ដាក់ប្រាក់
លក្ខខណ្ឌ និងខចែងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កាតអេធីអឹមក្រេឌីត

 របៀបផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្សេងតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ក្រេឌីត       របៀបផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ក្រេឌីត
     
   
 របៀបដកប្រាក់ដោយប្រើលេខសម្ងាត់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ក្រេឌីត      របៀបផ្ទេរប្រាក់ទៅជាសាច់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ក្រេឌីត