ឥណទានសូឡា


ឥណទានសូឡាមានគោលបំណងផ្តល់នូវឱកាសដល់គ្រួសារជនបទកម្ពុជានូវលទ្ធភាពទិញប្រព័ន្ធសូឡាសម្រាប់ផ្ទះរបស់ពួកគេ។ ពួក​គេ​មិន​ចាំ​បាច់​ចំ​ណាយ​ប្រាក់​ច្រើន​ទាំ​ង​ដុំ ដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធសូឡាឡើយ។ ជាងនេះទៅទៀត តាមរយៈឥណទានសូឡារបស់ក្រេឌីត អតិថិជនក៏នឹងមានឱកាសក្នុងការជជែក និងជ្រើសរើសប្រព័ន្ធសូឡាល្អជាមួយអ្នកជំនាញសូឡាដែលជាដៃគូរបស់ក្រេឌីតផងដែរ។

 លក្ខណៈផលិតផល

រូបិយប័ណ្ណ

ទំហំប្រាក់កម្ចី

រយៈពេល(ខែ)

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

100 – 1,500

6 - 36

1.5%

*អតិថិជនត្រូវបង់កម្រៃសេវា​ CBC និងកម្រៃសេវាឥណទានមួយចំនួន ​ប្រសិនបើមាន។

 របៀបបង់សង
          ​ បង់សងថេររៀងរាល់ខែ​
          ​ បង់សងប្រាក់ដើមថេរ និងបង់សងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
សម្គាល់៖ ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាដោយយោងតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់។

 លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
          ​ មានអាយុចាប់ពី​ 18 ដល់ 60 ឆ្នាំ
          ​ មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិតឆ្លងដែន​ សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ និង/ឬសំបុត្រកំណើត
          ​ មានទ្រព្យដាក់ធានា ឬគ្មានទ្រព្យដាក់ធានា

 ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន ៖  (855) 23 93 00 00/ 89 98 98 18