ឥណទានសម្រាប់ការសិក្សា


យុវជនជាឆ្អឹងខ្នងរបស់ប្រទេសជាតិ។​ ដូចនេះដើម្បីជួយពួកគេឲ្យធំធាត់ប្រកបដោយគុណភាព ជាពិសេសចំណេះដឹង និងជំនាញ ក្រេឌីត​តាម​រយៈ​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ជា​មួយ​ដៃ​គូ​ជំ​នាញ​មួយ​ចំនួនបានបង្កើតឥណទានសម្រាប់ការសិក្សាដើម្បីជួយយុវជនដែលជាសិស្សានុសិស្ស ជា​ពិ​សេស​យុវ​ជន​ដែល​មក​ពី​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​អាចមាន​ឱ​កា​ស​បន្ត​ការ​សិ​ក្សា​យកជំនាញដែលពួកគេចង់។ ឥណទានសម្រាប់ការសិក្សានេះអាចប្រើបានទាំងសម្រាប់បង់ថ្លៃសិក្សា និង​ចំ​ណាយ​មួយ​ចំ​នួន​ផ្សេងៗ​​ទៀត​​ដែល​ចំាបាច់សម្រាប់ការសិក្សា។

 លក្ខណៈផលិតផល

រូបិយប័ណ្ណ

ទំហំប្រាក់កម្ចី

រយៈពេល(ខែ)

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

150 – 6,000

4 – 84

1.3% - 1.5%

*អាចផ្តល់រយៈពេលអនុគ្រោះសងប្រាក់ដើមរហូតដល់ 45 ខែ
*អតិថិជនត្រូវបង់កម្រៃសេវា​ CBC និងកម្រៃសេវាឥណទានមួយចំនួន ​ប្រសិនបើមាន។

 របៀបបង់សង
          ​ បង់សងថេររៀងរាល់ខែ​
សម្គាល់៖ ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាដោយយោងតាមប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់។

 លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 មានអាយុចាប់ពី​ 18 ដល់ 35 ឆ្នាំ
 បានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ឬ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ កំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ
 មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបន្តការសិក្សា
 មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិតឆ្លងដែន​ សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ និង/ឬសំបុត្រកំណើត
 មានទ្រព្យដាក់ធានា ឬគ្មានទ្រព្យដាក់ធានា
 ឯកសារពាក់ព័ន្ធការងារបុគ្គលិក
 កិច្ចសន្យាការងារបុគ្គលិក​ ​(តម្រូវឲ្យមាន)
 លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់បៀវត្សរ៍3ខែចុងក្រោយ​​ ឬ បង្កាន់ដៃព័ត៌មានប្រាក់បៀវត្សរ៍ (Pay slip) ​3​ខែចុងក្រោយ​ (តម្រូវឲ្យមាន)
 ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនបុគ្គលិក

 ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន ៖  (855) 23 93 00 00/ 89 98 98 18

  ព័ត៌មានបន្ថែម
          ​ ខិត្តប័ណ្ណអំពីឥណទានសម្រាប់ការសិក្សា (01)
          ​ ខិត្តប័ណ្ណអំពីឥណទានសម្រាប់ការសិក្សា (02)