ការផ្សព្វផ្សាយ ដាក់ភ្លាមរង្វាន់ភ្លែត

សូម​ទស្សនា​ស្ពត​ទូរទស្សន៍​ថ្មីស្តី​ពីយុទ្ធនា​ការ ដាក់​ភ្លាម​រង្វាន់​ភ្លែត ដែល​មានផ្សាយ​នៅលើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍CTN, MyTV, និង TV5 ចាប់​ពី​ម៉ោង​១៨ ដល់ម៉ោង ២១:០០ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃសុក្រ

Click to call!